Logo-eBoligSkoedet-ny.

Forretningsbetingelser 2021

Forretningsbetingelser

1. Forret-ningsbetingelser

1.1.

Disse almindelige forretnings-betingelser er gældende for de ydelser, som eBoligSkødet ApS leverer, og som klienten til enhver tid har bestilt hos eBoligSkødet ApS, medmindre parterne skriftligt har aftalt andet.
Ved klienten forstås den person eller det selskab, der har indgået aftale med eBoligSkødet ApS.
Aftalen gælder ved bestilling og rådgivning af ydelser fra eBoligSkødet ApS.

1.2.
Forretningsbetingelserne gælder uanset om klienten bestiller tjenesteydelser hos eBoligSkødet ApS skriftligt, pr. telefon, mail, via eBoligSkødet ApS´ hjemmeside eller på anden måde, uanset kommunikationsform. Når først ydelsen er bestilt, så påbegyndes arbejdet, hvorfor klienten hæfter for betalingen af den bestilte ydelse.

I aftalebrevet henvises der til de til enhver tid gældende forretningsbetingelser, der er tilgængelige på eBoligSkødet ApS´ hjemmeside.

2. Aftalens parter

2.1.

Ved parterne forstås klienten og eBoligSkødet ApS, der begge er ansvarlig for at vilkårene i henhold til nærværende forretningsbetingelser overholdes.
Klienten hæfter for betaling af de ydelser, der er leveret og også for ydelser, der er påbegyndt i henhold til aftalen, og som endnu ikke er færdige, også i tilfælde af, at der registreres en betaler, der er forskellig fra klienten.

2.2. 
Klienten skal i forbindelse med indgåelse af aftalen give eBoligSkødet ApS besked om navn, adresse, selskabsform samt CVR nr. eller CPR nr., ligesom klienten herudover skal oplyse eventuelle særskilt adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. Klienten er forpligtet til på eBoligSkødet ApS´ forlangende at dokumentere oplysningernes rigtighed. Der skal afleveres kopi af sygesikringskort og billedlegitimation i form af kørekort/pas ved opstart af en sag hos eBoligSkødet ApS.

2.3. 
Oplysninger om adresse, kontaktperson og lignende afgivet af klienten og registreret af eBoligSkødet ApS, og lægges til grund for aftalen, indtil andet er meddelt skriftligt. Ved adresseændring og lignende er klienten forpligtet til straks at oplyse dette, hvilket også gælder ved ændring af mailadresse.

2.4. 
I tilfælde af, at klienten ikke har opdateret disse oplysninger, er eBoligSkødet ApS berettiget til at indhente disse oplysninger, herunder ved brug af offentlige registre med videre, som klienten forpligter sig til at betale for. eBoligSkødet ApS er berettiget til, indtil anden oplysning gives af klienten, med frigørende virkning at fremsende materiale, fakturaer med videre til den/de af klienten oplyste adresse(r).

3. Ydelser

3.1.
eBoligSkødet ApS påbegynder levering af ydelsen hurtigst muligt efter kontraktsindgåelsen, medmindre andet mellem parterne er aftalt.
Ved aftaleindgåelsen faktureres i nogle tilfælde noget af salæret.

4. Priser og betaling

4.1.
eBoligSkødet ApS fastsætter priser for ydelserne og disse oplyses inkl. moms.

4.2.
Alle ydelser faktureres forud og forfalder til betaling 5 dage efter fakturadato og betales som angivet på fakturaen.

4.3.
eBoligSkødet ApS forbeholder sig ret til at fakturere, såfremt materiale til brug for den givne opgave ikke er fremsendt fra klienten senest 8 dage efter indgåelse af aftalen.

4.4.
I tilfælde af manglende betaling påløber der renter med 2 % pr. påbegyndt måned + et rykkergebyr på 100,00 kr.
Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser med videre i overensstemmelse med gældende dansk ret.

5. Varighed, betaling og opsigelse

5.1.
Aftalen mellem klienten og eBoligSkødet ApS udløber, når ydelsen er leveret og betalt.

5.2.
Opsigelse fra klientens side kan alene ske skriftligt ved brev eller mail af en tegningsberettiget person, såfremt der er tale om et selskab. Den påbegyndte ydelse skal betales under alle omstændigheder, da der er indgået en bindende aftale om levering af den pågældende ydelse, der er specielt lavet til den pågældende klient. Der vil således ikke være mulighed for nedslag i den aftalte pris.
Det er ikke muligt at opsige aftaler om ydelser pr. telefon.

5.3.
Ved klientens væsentlige misligholdelse af aftalen er eBoligSkødet ApS berettiget til at hæve aftalen uden varsel. Ved væsentlig misligholdelse forstås manglende betaling eller overholdelse af indgåede aftaler. Der kan indledes retslig proces, såfremt det ikke er muligt at indgå en mindelig aftale mellem klienten og eBoligSkødet ApS.

6. Ændring af forretningsbeting-
elser

6.1.
eBoligSkødet ApS kan ændre nærværende forretningsbetingelser ved udarbejdelse af særskilte tillæg med mindst 1 måneds varsel.
Ændringerne varsles overfor klienten med henvisning til de nye forretningsbetingelserne, der til enhver tid er tilgængelige på eBoligSkødet ApS´ hjemmeside.
Ændringer i begunstigende karakter kan gennemføres uden forudgående varsel.

7. Tvister og lovvalg

7.1. 
Aftaler om levering af tjenesteydelser er underlagt dansk ret.
I tilfælde af en tvist indbringes for domstolene og har parterne aftale, at dette sker under anvendelse af dansk ret og at værneting er aftalt til Retten i Roskilde.

8. Ikrafttrædelse og forretningsbe-tingelser

8.1.
Nærværende forretningsbetingelser er gældende pr. 1. januar 2020.

Gå til køberrådgivning.

Gå til skøder.

Trustpilot tjek her. 

Scroll to Top